Widgitsymboler

Gå direkt till:

Symbolindex

Användning

Symbolsystemet

Widgit symbolbas är en stor symbolbas med över 20 000 symboler för alla åldrar.

Symbolerna är kopplade till över 60 000 ord och begrepp vilket gör att du enkelt kan skapa bildstödsmaterial och även skriva hela meningar med symboler. Symbolerna är utformade på ett enhetligt sätt vilket gör förståelse och inlärning av nya symboler lättare. Läs mer om den schematiska strukturen här.

Widgit Symbolbas utvecklas i ett internationellt samarbete och används i många olika länder. Den finns i dagsläget i 17 olika språkversioner där Symbolbruket ansvarar för den svenska. Många symboler i symbolbasen, även internationellt sett, är framtagna efter önskemål från våra användare här i Sverige. I våra verktyg för att skapa bildstödsmaterial kan du också själv alltid ändra färg och hudfärg i alla symboler för ytterligare anpassning.


Vi har verktyg både för att skapa bildstödsmaterial för utskrift och för symbolanvändaren själv att arbeta i eller kommunicera genom.

Symbolstödet i dess olika former används främst inom förskolan, grundskolan, särskolans alla stadier, barn- och vuxenhabilitering, kommunal omsorgsverksamhet, hälso- och sjukvård, samt för personer med annat modersmål än svenska.

Nedan kan du läsa mer om olika situationer där symbolstöd används.

Till vad kan symboler användas?

Kommunikation

Kommunikation

Kommunikation kan ske på många olika sätt och symboler kompletterar exempelvis tal, gester och tecken. En person med nedsatt förmåga att kommunicera har många gånger stor nytta av symboler vid samtal med andra för att exempelvis uttrycka sin åsikt och göra val. Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet!

Widgitsymboler kan användas i samband med både låg- och högteknologiska kommunikationshjälpmedel. Utskrivet material som stöd för kommunikation - lågteknologiska hjälpmedel kan exempelvis omfatta olika typer av samtalskartor, kommunikationsknippor, checklistor och böcker. Digitalt stöd för kommunikation med röstutmatning - högteknologiska hjälpmedel är enkelt att bära med sig och erbjuder möjlighet till snabb anpassning av innehåll för den aktuella situationen.

Kartläggning och utvärdering

Kartläggning och utvärdering

Ganska ofta sker diskussioner om vad som hjälper en viss elev eller brukare utan att den viktigaste personen – nämligen den själv får vara delaktig. Påståenden med symbolstöd att samtala kring kan hjälpa personer att sätta ord på sina behov vilket skapar tydlighet, sammanhang och ökad autonomi.

Struktur, schema och planering

Struktur, schema och planering

Symboler kan användas för att visuellt synliggöra vad som ska ske under dagen/veckan, att kunna följa en arbetsordning och på andra sätt få struktur i vardagen. Symbolstöd i form av scheman och arbetsordningar bidrar till ökad självständighet och skapar trygghet för personer i behov av extra stöd.

Läsa och skriva

Läsa och skriva

Symboler kan vara till stor hjälp för en person som av någon anledning har svårigheter att läsa och skriva. Symboler förklarar ordens betydelse och underlättar därmed inlärning av nya begrepp. Symbolstödd information skapar också möjlighet för delaktighet i samhället.

Språkinlärning - Svenska som andraspråk

Språkinlärning - Svenska som andraspråk

För personer som ska lära sig svenska, t.ex. inom SVA-/SFI-undervisning, har symboler visat sig vara stor hjälp för att bl.a. förklara ord/begrepp. Symboler kan även användas i verksamheter som arbetar med flyktingmottagande, för att underlätta kommunikation mellan personer med olika språk. Du kan exempelvis skapa och skriva ut olika typer av övningsmaterial, kommunikationskartor eller informationsbrev.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Att som patient förstå information och kunna göra sig förstådd under ett sjuk- eller tandvårdsbesök är mycket viktigt. Symbolstöd kan vara till stor nytta för exempelvis barn, personer med annat modersmål eller med kognitiv nedsättning för att förstå en instruktion eller ett sammanhang. Symbolstöd kan också erbjuda möjligheten att komma förberedd till en ny och främmande situation.

Symboler omkring oss

Symboler omkring oss

Uppmärkning med symboler i närmiljön hjälper personer att orientera sig på platsen och hitta rum såväl som föremål. Detta gör att det inte behöver gå åt onödig energi att hitta rätt, ta fram föremål samt plocka undan efter sig. Komplettera information i samhället med symboler, exempelvis på en utställning eller i en turistbroschyr, ökar personers förmåga att ta till sig denna information.

Arbetsuppgifter och arbetsblad

Arbetsuppgifter och arbetsblad

Skapa arbetsuppgifter med symbolstöd för att göra undervisningens innehåll konkret och varaktigt. Symbolsatta arbetsblad kan vara ett mycket bra stöd för att avlasta svagare förmågor så att elever får förutsättningar att förstå, uttrycka, bearbeta och samspela i en lärmiljö som är designat utifrån att alla är och lär olika. Beskriva, sortera, se likheter och skillnader, jämföra och utvärdera är några förslag på aktiviteter du kan skapa med hjälp av våra program och symbolstöd.

Webbplatser och hemsidor

Webbplatser och hemsidor

Symboler kan göra en webbplats mer tillgänglig för mottagaren. Med en ökad internetanvändning ökar även behovet av att göra information på hemsidor mer lättillgänglig. Symboler hjälper användaren att enklare orientera sig på hemsidan men också för att lättare kunna ta till sig information som i vanliga fall kanske endast funnits i textform.

Symbolindex

Här kan du se alla Widgitsymbolerna. I index beskrivs varje symbol med ett ord eller ett begrepp. I våra program kan en symbol däremot förekomma tillsammans med flera olika ord.

Alla symboler efter kategori fram till 2012
Symboluppdatering 2013
Symboluppdatering 2015
Symboluppdatering 2017
Symboluppdatering 2019
Symboluppdatering 2021
Symboluppdatering 2023
Hälso- och sjukvårdssymboler

Förklaring till symbolsystemet Widgitsymboler

 • Byggnader, rum, affärer och organisationer
 • Byggnader
 • Rum
 • Affärer
 • Företag och organisationer
 • Kategorier, grupper och ämnen
 • Kategorier
 • Grupper och ämnen
 • Personer, familj, ansikten och pronomen
 • Personer och yrken
 • Streckgubbar och personer som inte är streckgubbar
 • Familj
 • Ansikten
 • Pronomen
 • Sjukvård och hjälp
 • Sjukvårdssymboler
 • Symboler för hjälp
 • Skola och tänkande
 • Utbildning
 • Tankebubblor
 • Andra tankebubblor
 • Förstärkning och negationer
 • Förstärkning
 • Komparativ
 • Negationer
 • Temperatur och ljud
 • Varm och kall
 • Tala
 • Ljud
 • Prepositioner och riktning
 • Prepositioner
 • Pilar
 • Tid, dagar och månader
 • Tid
 • Dagar
 • Månader
 • Landsspecifika och svenska symboler
 • Landsspecifika symboler
 • Svenska symboler
 • Andra viktiga grundsymboler
 • Stjärna, smärta, hjärta
 • Tumme upp, tumme ner
 • Abstrakta symboler och frågor
 • Abstrakta symboler
 • Ord som frågeord eller inte
 • Specifikationer- tempus, plural, bestämd form
 • Specifikationer
 • Tempus
 • Plural
 • Bestämd form
 • Andra egenskaper för symbolbasen
 • Samma symbol för flera ord
 • Samma ord till flera symboler
 • Färg och svartvitt
 • Hudfärg

Byggnader, rum, affärer och organisationer

Byggnader

Det finns två typer av byggnad: standard och stora byggnader. Detta ger möjlighet att särskilja mellan byggnader som närbutik och snabbköp, klinik och sjukhus.

Rum

Ett rum är en fyrkant. Detta ger möjlighet att till exempel skilja på ett bibliotek som är ett hus och ett bibliotek som är ett rum i en skola eller mellan en restaurang och en matsal.

Affärer

Standardaffären är ett hus med en kassaapparat i. I olika typer av affärer kompletteras denna med en symbol som beskriver varan man säljer. Ex skoaffär = affär +sko. På detta sätt kan man visa skillnaden mellan ett bibliotek och en bokhandel.

Företag och organisationer

En organisation eller förening har en innesluten form på samma sätt som en byggnad men med en bågform för att indikera en övergripande verksamhet. Ett företag är en kommersiell verksamhet och som därför beskrivs med en båge och pengar kopplad till denna.

Kategorier, grupper och ämnen

Kategorier

Symboler som innehåller tre mindre symboler inom samma tema är oftast beskrivningen av en kategori.

Grupper och ämnen

Parenteser används för att beteckna en viss grupp, ett ämne eller ett bredare tema. Parenteserna gör att man innehållsmässigt kan skilja ett sådant tema från själva betydelsen av grundsymbolen, ex skillnaden mellan ’geografi’ och ’jordglob’.

Personer, familj, ansikten och pronomen

Personer och yrken

Personer och deras yrken visas som en person med tillhörande attribut. Pluralformen för de flesta yrken visas med två personer istället för att använda den vanliga pluralspecifikationen. (se rubriken Specifikationer - tempus, plural, bestämd form).

Streckgubbar och personer som inte är streckgubbar

Personer visas oftast som streckgubbar utan specificerat kön, kulturell tillhörighet eller ålder. Ibland kan dock symbolen behöva visa mer detaljer. Detta gäller till exempel symbolerna för småbarn, kompis, kramas – symboler som inte skulle fungera som streckgubbar.

Familj

Cirkeln används för att visa ”tillhörighet”. Mamma är en kvinna i en cirkel och för fru tillkommer också ett hjärta. För flickvän visas hjärtat men ingen cirkel. Relationer i en styvfamilj visas i en streckad cirkel.

Ansikten

Ansikten används för att visa skillnaderna mellan olika känslouttryck.

Pronomen

Det finns två typer av pronomen som symboler – personliga och possessiva. I personliga pronomen visas handen som pil som pekar på personen, jag mig, hon, henne osv. I possessiva pronomen visas handen som en liten fylld cirkel (en sluten hand), min, hennes osv. Andraperson ”du/ni” kan visas i både singular och plural.

Sjukvård och hjälp

Sjukvårdssymboler

Symboler för hälso- och sjukvård visas med ett grönt kors.

Symboler för hjälp

Hjälp visas med ”den hjälpande handen” och kan användas både som eget begrepp eller tillsammans med symboler för personer, verksamheter och ting som är till för att hjälpa.

Skola och tänkande

Utbildning

Symbolerna inom temat utbildning bygger på grundbegreppet att en lärare använder whiteboard och visar/förklarar något för en grupp av personer.

Tankebubblor

För att representera personliga tankar och lärande används en symbol med ett ansikte och en tankebubbla. Pilar som pekar in eller ut från tankebubblan används för att visa ”lära in” eller ”återkalla/komma ihåg”. Tankebubblan kan också innehålla tillägg av symboler som förtydligar tankebegreppet som ska förklaras.

Andra tankebubblor

I tankar med särskild betydelse visas en symbol inne i tankebubblan. På så sätt kan man visa symboler för mer precisa tankefunktioner som ex ”beräkna”.

Förstärkning och negationer

Förstärkning

Grå utropstecken används för att betona eller förstärka ett begrepp, ex måste och viktigt.

Komparativ

Utropstecken används också för att visa komparativ och superlativ. Ett litet utropstecken visar komparativ och två små utropstecken visar superlativ genom den ökade betoningen.

Negationer

Det finns ett antal vanliga negationer som normalt visas med ett rött streck, både för symboler i färg och i svartvitt. Andra negationer visas med specifika symboler.

Temperatur och ljud

Varm och kall

Värme visas med värmestrålning och för kyla används en snöflinga.

Tala

Symboler inom temat tala visas med pratbubblor. Pratbubblan kan också innehålla andra symboler för att visa en speciell form av tala, som ex ”fråga” eller läggas till annan symbol som komplement som ex ”svära”.

Ljud

Andra ljud som inte är talade ex djurläten och ting som låter använder istället symbolen för högtalarikonen.

Prepositioner och riktning

Prepositioner

Preposition eller position indikeras med en röd boll i förhållande till de andra delarna av symbolen. En preposition på egen hand kan verka abstrakt men när läsaren lärt sig ex. symbolen för ”på” så blir också en symbol som ”under” logisk och förståelig i sitt sammanhang.

Pilar

Det finns flera olika sätt att använda pilar. Pilar används för att indikera olika begrepp som riktning, rörelse, åtgärder och tid eller för att ange den relevanta delen av en symbol.

Tid, dagar och månader

Tid

Tid visas normalt utifrån den generella klocksymbolen för tid. Till denna kan läggas röda delar eller pilar för att förtydliga ett tidsbegrepp. Specifika klockslag visas med siffror och visare på urtavlan. Det finns symboler för varje klockslag var femte minut över dygnet.

Dagar

Dagar visas utifrån den generella symbolen för dag och kan kombineras med andra symboler för att visa andra begrepp. Varje veckodag har sin egen symbol där också en färgmarkör visar ”dagens färg” utifrån svensk standard för detta.

Månader

För månader används en symbol föreställande en kalender som kompletteras med symboler för att visa olika begrepp.

Landsspecifika och svenska symboler

Landsspecifika symboler

Widgit symbolbas har översatts till flera språk. De flesta symbolerna i symbolsystemet ser likadana ut för alla språk men vissa symboler kan behöva ändras för att passa i ett land - till exempel veckodagar, och säsongsmässiga skillnader. I Australien har man sommar på annan tid av året än vad vi har i Sverige. Det finns också många kulturellt specifika symboler från olika länder. Dessa ingår i huvudordförråd så att användaren kan skriva om andra kulturer och geografiska områden. Vissa landsspecifika symboler visas endast på vissa språk.

Svenska symboler

Widgit symbolbas utvecklas kontinuerligt och önskemål om nya symboler kommer från användare i alla länderna där symbolbasen används. I Sverige har vi använt Widgitsymboler sedan 1999 och under åren har många symboler ritats utifrån våra svenska önskemål. Här visas ett litet urval.

Andra viktiga grundsymboler

Stjärna, smärta, hjärta

Förutom de regler som beskrivs i de här sidorna så finns det andra viktiga grundsymboler som används för att kombineras med andra symboler, till exempel stjärnan som indikerar något som är ”speciellt” eller ”särskilt”.

Tumme upp, tumme ner

Symbolen för tumme upp eller ner används genomgående för att visa något positivt eller negativt, tex ”hälsosam”.

Abstrakta symboler och frågor

Abstrakta symboler

Abstrakta symboler har alltid utgjort ett problem och det är tveksamt om man behöver dessa i basal kommunikation. Man måste komma ihåg att om man vill använda abstrakta symboler måste dessa alltid läras in.

Ord som frågeord eller inte

Det är viktigt att skilja på när ett ord används som en fråga eller inte. I början av en mening är ordet oftast en fråga medan inne i en mening ska det inte visas som en fråga.

Specifikationer- tempus, plural, bestämd form

Specifikationer

Specifikationer är grammatiska tillägg för att visa böjningsformer för ord i olika ordklasser. I svenska versionen använder vi specifikationer som kan visa tempus, plural och bestämd form. Alla symbolanvändare har inte nytta av specifikationer, antingen för att dessa extra tillägg blir förvirrande eller för att personen kan läsa ordet och använder symbolen för att bli påmind om betydelsen av ordet. I programmen med Widgitsymboler väljer man om specifikationer ska visas eller inte.

Tempus

Tempus för dåtid visas med en pil på verbet och som pekar bakåt. För tempus i framtid ”ska springa” så visas framtiden med pil framåt i symbolen ”ska”.

Plural

Plural visas med en specifikation i form av dubbla plustecken. Undantag från denna regel är yrkespersoner som istället visas med två personer. (se avsnittet om personer)

Bestämd form

I svenska versionen har vi ett tillägg med en specifikation som kan visa om ett ord är i bestämd eller obestämd form. Tillägget kan användas samtidigt med specifikationen för plural för ord i bestäm form och plural. Specifikationen för bestämd form är normalt avstängd i programmen, du aktiverar den för en användare som har nytta av få se denna skillnad.

Andra egenskaper för symbolbasen

Samma symbol för flera ord

Många symboler kan användas tillsammans med olika ord i olika sammanhang, till exempel:

Samma ord till flera symboler

Många ord har mer än en betydelse, och en viktig funktion i symbolprogrammen är att du har möjlighet att välja den mest lämpliga symbolen för innebörden. Var och en av följande symboler används till ordet "grupp", alla är substantiv, men visar olika innebörder av ordet.

Färg och svartvitt

Symbolprogrammen med Widgitsymboler innehåller alla symbolerna i både svartvitt och i färg. Studier med symbolanvändare har visat att användningen av färg ofta hjälper läsbarheten av symbolerna. Men det finns tillfällen då de svartvita enkelt tecknade symbolerna är lämpligare. I symbolprogrammen kan du enkelt växla mellan dessa lägen.

Hudfärg

I symbolprogrammen har du också möjlighet att byta färg och hudfärg på symboler.

Widgit symboluppdatering 2021

Mer inkluderande - Mer relevanta - Fler symboler

Läs mer här