Symboler

Vad är symboler?

Symboler ger en visuell presentation av ett ord eller begrepp.

Vem kan använda symboler?

Alla personer som av någon anledning har svårt med kommunikation, struktur, läsande och skrivande.

Toggle Point Symbols

Widgitsymboler

Widgitsymboler kommer från det engelska företaget Widgit Software och innehåller en stor symbolbas med över 13.000 symboler för alla åldrar.

Widgitsymboler innehåller ett stort ordförråd med symboler för såväl enkla som mer avancerade ord och begrepp. Symbolerna är utformade på ett enhetligt sätt vilket gör förståelse och inlärning av nya symboler lättare. Symbolbasen är internationell och innehåller även ett stort antal svenska symboler.

Våra symbolprogram och appar används inom kommuner och landstings olika verksamheter såväl som av privatpersoner, ofta som förskrivningsbara hjälpmedel. Exempel på verksamheter där våra produkter används är barn- och vuxenhabilitering, sjukvård, kommunens omsorgsverksamhet, förskolan, grundskolan, särskolans alla stadier samt för personer med annat modersmål än svenska.

Symbolindex

Här kan du se alla Widgitsymbolerna. I index beskrivs varje symbol med ett ord eller ett begrepp. I våra program kan en symbol däremot förekomma tillsammans med flera olika ord.
Alla symboler efter kategori fram till 2012
Symboluppdatering 2013
Symboluppdatering 2015

Copyright

Hargdata AB har copyrighträtt på Widgitsymbolbasen med svenskt innehåll.
Det innebär att alla som säljer produkter som innehåller Widgitsymboler i Sverige har avtal med oss.

Widgitsymboler kan användas till mycket!

Här visas några exempel på användning av symbolerna men det finns så klart många fler områden.

Kommunikation

Kommunikation kan ske på många olika sätt och symboler kompletterar exempelvis tal, gester och tecken. En person med nedsatt förmåga att kommunicera har stor nytta av symboler vid samtal med andra, för att uttrycka sin åsikt, för att göra val etc.

Läsa och skriva

Symboler kan vara till stor hjälp för en person som av någon anledning har svårigheter att läsa och skriva. Symboler förklarar ordens betydelse och underlättar därmed inlärning av nya begrepp. Symbolstödd information skapar också möjlighet för delaktighet i samhället.

Struktur

Symboler kan användas för att se vad som ska ske under dagen/veckan, att kunna följa en arbetsordning och på andra sätt få struktur i vardagen. Symbolstöd för struktur bidrar till ökad självständighet och skapar trygghet för personer i behov av extra stöd.

Svenska som andraspråk

För personer som ska lära sig svenska, t.ex. inom SVA-/SFI-undervisning, har symboler visat sig vara stor hjälp för att bl.a. förklara ord/begrepp. Symboler kan även användas i verksamheter som arbetar med flyktingmottagande, för att underlätta kommunikation mellan personer med olika språk.

Hälso- och sjukvård

Symboler kan användas för att förbereda en person inför ett sjuk- eller tandvårdsbesök samt stödja under besöket i form av "vad ska hända" och/eller samtalskartor. Symbolstöd kan vara till stor nytta för exempelvis barn, personer med annat modersmål eller med kognitiv nedsättning för att förstå varandra, känna trygghet och delaktighet.

Symboler i närmiljön/samhället

Uppmärkning med symboler i närmiljön hjälper personer att hitta till platsen för såväl föremål som rum. Detta ökar en persons självständighet. Att även komplettera information i samhället med symboler, ex. på en utställning eller i en turistbroschyr, ökar personers förmåga att ta till sig denna information.

Förklaring till symbolsystemet Widgitsymboler